Identifier
188
Transfer of custody
Centre de Documentació i Museu Tèxtil - CDMT
Acquisition
Biosca, Josep
Material
Technique
Depiction
Dimension
35.7 cm (height)
22.3 cm (width)
Production time
Production place
Type of object

Description

Els colors i la decoració d’aquest fragment corresponen al grup de peces denominades per F.L.May com teixits de la Alhambra per la similitud que presenta el seu programa decoratiu amb les guixeries i estucs dels murs de l’emblemàtic edifici, i dels quals, potser, aquest tipus de peça penjaven com a decoració. Es conserven peces molt similars a nombrosos museus i col•leccions d’arreu del món, presentant entre elles diferències mínimes en els detalls. Aquestes sederies del període nassarita, formen un conjunt de teixits homogeni amb una tipologia molt concreta definida pel seu disseny i colors que es repeteix amb poques variants. De composició molt complexa i totalment geomètrica, estructuren la seva decoració a partir d’arabescos i cintes entrellaçades que creen formes d’estrella de vuit puntes amb decoració perlada al seu voltant, petits florons, nusos i flors de 8 pètals. El conjunt trenca la seva unitat amb frisos que contenen inscripcions o sanefes. La manufactura d’aquesta peça és impecable i la qualitat dels tints emprats ha conservat la força dels seus colors que donen vida i realcen la geometria del disseny. . DESCRIPCIÓ TÈCNICA: Lampàs, efecte de decoració per 4 trames llançades, 3 d’elles interrompudes; fons en sarja de 4 pesant (Z), decoració en tafetà . ORDIT - relació d’ordits: 2 ordits, en relació: 5 fils d’ordit de fons / 1 fil ordit lligadura - matèria: ordit de fons: seda; color vermell; fil simple; torsió Z ordit de lligadura: seda; color groc; fil simple; torsió Z - densitat: 78 fils/cm (13 fils d’ordit de lligadura / 65 fils d’ordit de fons) - escalat: 2-3 fils d’ordit de fons . TRAMA - relació de trames: 5 trames, en relació: 1 trama de fons / 1-4 trames de decoració - matèria: 1 trama de fons: seda; color vermell i blanc; STA 1 trama de decoració llançada continua: seda; color groc; STA 3 trames de decoració llançades interrompudes: seda; colors blanc, blau i verd; STA - densitat: 24-26 passades/cm - escalat: 1 passada . RAPORT de disseny: 15 x 15,5 cm . TELER: de llaços, ordit passat a punta i retorn, 2 plegadors d’ordit DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Lampas, efecto de decoración por 4 tramas lanzadas, 3 de ellas interrumpidas; fondo en sarga de 4 pesando (Z), decoración en tafetán . URDIMBRE relación de urdimbres: 2 urdimbres, en relación: 5 hilos de urdimbre de fondo / 1 hilo urdimbre ligadura materia: urdimbre de fondo: seda; color rojo; hilo simple; torsión Z urdimbre de ligadura: seda; color amarillo; hilo simple; torsión Z densidad: 78 hilos/cm (13 hilos de urdimbre de ligadura / 65 hilos de urdimbre de fondo) escalonado: 2-3 hilos de urdimbre de fondo . TRAMA relación de tramas: 5 tramas, en relación: 1 trama de fondo / 1-4 tramas de decoración materia: 1 trama de fondo: seda; color rojo y blanco; STA 1 trama de decoración lanzadas continúa: seda; color amarillo; STA 3 tramas de decoración lanzadas interrumpidas: seda; colores blanco, azul y verde; STA densidad: 24-26 pasadas/cm escalado: 1 pasada . RAPORT de diseño: 15 x 15,5 cm . TELAR: de lazos, urdimbre pasada a punta y retorno, 2 plegadores de urdimbre Los colores y la decoración de este fragmento corresponden al grupo de piezas denominadas por F.L.May como tejidos de la Alhambra por la similitud que presenta su programa decorativo con las yeserías y estucos de los muros del emblemático edificio, y de los cuales, quizás, este tipo de pieza colgaban como decoración. Se conservan piezas muy similares en numerosos museos y colecciones de todo el mundo, presentando entre ellas diferencias mínimas en los detalles. Estas sederías del periodo nazarí, forman un conjunto de tejidos homogéneo con una tipología muy concreta definida por su diseño y colores que se repite con pocas variantes. De composición muy compleja y totalmente geométrica, estructuran su decoración a partir de arabescos y cintas entrelazadas que crean formas de estrella de ocho puntas con decoración perlada a su alrededor, pequeños florones, nudos y flores de 8 pétalos. El conjunto rompe su unidad con frisos que contienen inscripciones o cenefas. La manufactura de esta pieza es impecable y la calidad de los tintes utilizados ha conservado la fuerza de sus colores que dan vida y realzan la geometría del diseño.